:: ตารางเวลา

ตารางเวลา

ให้ลูกๆ ได้เรียนรู้การวางแผนหรือจัดตารางเวลาได้ด้วยตัวเอง