แนวโน้ม ลักษณะของ ครอบครัว ไทยในอนาคต

Home / คู่รัก / แนวโน้ม ลักษณะของ ครอบครัว ไทยในอนาคต

แนวโน้ม ลักษณะของ ครอบครัว ไทยในอนาคต

ครอบครัว

จากที่เมื่อก่อนครอบครัวไทยจะเป็นครอบครัวใหญ่ มีกันแต่ ปู่ ย่า ยาย ตา ทวด พี่ ป้า น้า อา ถ้าไม่อยู่บ้านหลังเดียวกันก็จะอยู่ในอาณาบริเวณรั้วเดียวกัน แต่ในปัจจุบันครอบครัวไทยเริ่มเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไป สังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบให้ในอนาคตลักษณะครอบครัวไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ

 

  • รูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โดยครอบครัวขยายที่มีที่ปู่ย่าตายาย และญาติอื่นๆ ลดลง ครอบครัวเดี่ยวที่มีแค่พ่อแม่ลูกมากขึ้น

 

  •  เด็กจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นครอบครัวเดี่ยว และพ่อแม่ต้องทำงาน อาจมีการไปฝากปู่ย่าตายายเลี้ยง หรือพึ่งพาเนิร์สเซอรี

 

  • ภรรยาส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ปัจจุบันนี้ครอบครัวที่สามีทำงานคนเดียวลดน้อยลงไปมาก ผลดีก็คือว่าทำให้สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น แต่ผลเสียก็ได้แก่มารดามีเวลาให้แก่ลูกๆน้อยลงโดยเฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยู่

 

  • คนในครอบครัวก็ไม่ค่อยมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ไม่ค่อยได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสัมพันธภาพในครอบครัวไม่อบอุ่น เด็กเองก็รู้สึกห่างเหินกับพ่อแม่มากขึ้นด้วย ทำให้ครอบครัวไม่ค่อยได้เจอกัน เด็กก็จะมีเวลาตามลำพังมากขึ้น พ่อแม่มีเวลาที่จะไปอยู่กับเรื่องอื่นที่ไม่เรื่องครอบครัวมากขึ้น เด็กก็จะมีกิจกรรมของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีแทนที่การใช้เวลากับครอบครัว เช่น เล่นเกม เล่นอินเตอร์เน็ต

 

  • ครอบครัวที่พ่อแม่มีฐานะมั่งคั่งแต่มีธุรกิจการงานมากเกินไป ไม่มีเวลาอยู่กับลูกๆ โดยมักจะให้แต่เงินทองของใช้ต่างๆ แม้เด็กเหล่านี้จะไม่ขาดแคลนวัตถุ แต่เมื่อขาดความอบอุ่นทางด้านจิตใจก็อาจกลายเป็นปัญหาสังคมได้อีกเช่นกัน

 

  • ปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีต่อชุมชนและสังคมมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่มีลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้น

 

  • สัมพันธภาพภายในครอบครัวเสื่อมถอยลง พ่อ-แม่-ลูก ไม่ได้ทำบทบาทหน้าที่ของตนเต็มที่ ละเลยการอบรมปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม รวมทั้ง การหล่อหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผลักภาระโดยให้เป็นหน้าที่ของสถาบันอื่นในสังคมมากขึ้น เช่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ

 

  • ผู้สูงอายุถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพัง ไม่ได้รับความสนใจดูแลเท่าที่ควร โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชนบทเป็นจำนวนมากถูกทอดทิ้งให้รับภาระเลี้ยงดูหลาน เนื่องจากพ่อแม่ไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยควรจะได้พักผ่อน ต้องรับผิดชอบดูแลเด็กที่ยังช่วยตนเองไม่ได้

 

  • เด็กถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูเพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ขาดความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู มีทั้งเด็กถูกทอดทิ้งปล่อยปละละเลย เด็กกำพร้า เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

 

  • อัตราคนโสดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิง เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนของผู้ชาย มีน้อยกว่าผู้หญิงมากจะครอบครัวใหญ่ ครอบครัวเล็ก สิ่งสำคัญที่สุดคือสมาชิกทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันประคับประคองครอบครัวเพื่อความสงบสุขค่ะ

ที่มาบทความจาก family.truelife

facebook