คู่ครอง ที่ดี ต้องมีอะไรเหมือนกัน?

Home / คู่รัก / คู่ครอง ที่ดี ต้องมีอะไรเหมือนกัน?

     ช่วงนี้พระพุทธศาสนาเรา กำลังเป็นที่สนอกสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างน่าชื่นใจทีเดียว อาจเป็นเพราะว่ามีการนำพระธรรมคำสอน มาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น บวกกับอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันแล้วนำไปปฏิบัติได้จริง เห็นแล้วก็นึกถึงพระธรรมบทหนึ่ง ที่อยากนำมาฝากชาวนัดเดทกัน เพราะเป็นบทที่ไขความลับการครองชีวิตที่ยั่งยืนและส่งเสริมกัน ตามหลักพระพุทธศาสนาแท้ อันประกอบด้วยเหตุปัจจัย 4 ประการ ที่เรียกว่า

คู่ครอง

“สมชีวิธรรม ๔”  ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตคู่ยั่งยืน ส่งเสริมกันและกัน นั่นคือทั้งฝ่ายสามีและภรรยา ต้องมี…

  1. ศีลเสมอกัน (สมสีลา)
คือมีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรม โดยเฉพาะหลักศีล ๕ รวมถึงพื้นฐานการอบรม กิริยามารยาท ทั้งกาย วาจา และใจ เหมาะสมกัน หรือสอดคล้องกัน ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดี แต่อีกฝ่ายทุศีลอยู่เป็นอาจิน

  2. ศรัทธาเสมอกัน (สมสัทธา)
มีความเคารพในลัทธิหรือศาสนาเดียวกัน หรืออย่างน้อยต้องมีหลักการ ความเชื่อ และแนวความสนใจไปในทางเดียวกัน อันจะเป็นเหตุให้การตัดสินใจใดๆร่วมกัน ไม่เกิดความขัดแย้ง

  3. จาคะเสมอกัน (สมจาคะ)
จาคะ ก็คือการเสียสละ หรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเอง รวมถึงความโอบอ้อมอารี ความพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น อันนี้ก็จะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งใจกว้างเป็นแม่น้ำ แต่อีกฝ่ายกลับใจดำเป็นอีกา แบบนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันในภายหลังได้

  4. ปัญญาเสมอกัน (สมปัญญา)
ควรมีระดับสติปัญญา ความรอบรู้ รวมถึงการใช้ตรรกะเหตุผลในระดับไล่เลี่ยกัน เพื่อที่ว่าเวลาที่สื่อสารกัน จะได้เกิดความเข้าใจกันได้ง่าย พูดคุยกัน เป็นที่ปรึกษากันได้ทุกเรื่อง อันจะสร้างความชื่นชมให้เกิดขึ้นแก่กันและกัน ไม่ใช่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง run the show อยู่คนเดียว

 

     ลักษณะความเสมอภาคกัน ทั้ง 4 ประการดังกล่าวนั้นแหละครับ เป็นเคล็ดลับที่ผ่านประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 2,500 ปี เป็นภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทุกคนควรรู้เอาไว้ ไม่เพียงแต่พุทธศาสนิกชนเท่านั้น ผู้นับถือศาสนาใดๆก็สามารถนำไปพิจารณาและปฏิบัติได้ ไม่ว่าจะกำลังมองหาคู่หรือมีคู่อยู่แล้วก็ตาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการประคับประคองชีวิตคู่ให้มีแต่ความสงบสุขและความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

 

ขอบคุณที่มาบทความจาก NadDate.com

 

facebook