10 เคล็ดลับ ของการ เป็นพ่อแม่ที่ดี ที่พ่อแม่ทุกคนควรอ่าน

Home / คู่มือเลี้ยงลูก / 10 เคล็ดลับ ของการ เป็นพ่อแม่ที่ดี ที่พ่อแม่ทุกคนควรอ่าน

หัวใจสำคัญของการกล่อมเกลาเด็กให้เป็นคนดี คือปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างเด็กกับคนรอบข้าง และปฏิสัมพันธ์ที่ดีนั้นไม่เพียงช่วยให้เด็กเป็นคนดีเท่านั้น ยังช่วยให้ผู้ใหญ่พัฒนาเป็นคนดีด้วย อีกหนึ่งใจความสำคัญที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “เลี้ยงลูก ยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นคำเตือนให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ได้เรียนรู้และพัฒนาคนเองไปพร้อมกันกับลูกรัก

วันนี้จะพามาเรียนรู้ 10 บท บทบาทของพ่อแม่ที่มีผลต่อความสุข สุขภาพและความสำเร็จ ผ่านการตีความจากบทความชื่อ “What Makes A Good Parent” โดย Robert Epstein นักวิจัยด้านจิตวิทยา เพื่อนำมาสรุปทักษะสำคัญ 10 อย่าง ของการเป็นพ่อแม่ที่ดี แล้วนำไปถามพ่อหรือแม่ 2,000 คน ซึ่งสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้

1.แสดงความรักความผูกพันด้วยการกอด บอกรักและมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน
2.จัดการความเครียด ทั้งของตนเองและของลูก โดยฝึกเทคนิคผ่อนคลายและฝึกตีความเหตุการณ์ด้วยมุมมองเชิงบวก
3.ทักษะด้านความสัมพันธ์ โดยธำรงความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่สมรสหรือคู่ที่หย่ากันไปแล้ว ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
4.ความอิสระและเป็นตัวของตัวเอง ปฏิบัติต่อลูกอย่างมีความนับถือ สิ่งเสริมให้ลูกช่วยตัวเองและพึ่งพาตนเองได้
5.การศึกษาและการเรียนรู้ ส่งเสริมและเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ และให้โอกาสทางการศึกษา
6.ทักษะชีวิต ให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีการวางแผนอนาคต
7.การจัดการพฤติกรรม โดยเน้นการเสริมแรงเชิงบวก ใช้การลงโทษเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
8.สุขภาพ สร้างลีลาชีวิตและนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
9.ศาสนา ส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตวิญญาณและศาสนา และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
10.ความปลอดภัย ปกป้องความปลอดภัยให้ลูกอย่างระมัดระวัง โดยรับรู้การทำกิจกรรมและเพื่อนๆ ของลูก

เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมอยากเห็นลูกๆ มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกน้อยประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน อีกทั้งยังขับเคลื่อนกิจรรมด้านสุขภาพเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลโดย หนังสือ เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่
เรียบเรียงโดย แพรวพรรณ สุริวงศ์ Team Content www.thaihealth.or.th