เปิดตัว 40 คนสุดท้าย จากเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 ตัวเก็งติดโผครบ!

Home / Scoop คนดัง / เปิดตัว 40 คนสุดท้าย จากเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 ตัวเก็งติดโผครบ!

เปิดตัว 40 สาวงามผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 พร้อม มงกุฎเพชร ก่อนเก็บตัวทำกิจกรรมที่พังงาฯ 13-20 ก.ค. นี้ โดยผู้เข้าประกวดฯจะเข้ารับการฝึกอบรมและทำกิจกรรม ต่างๆในกรุงเทพฯ ระหว่าง วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม ผู้เข้าประกวดฯจะเดินทางไปลงนาม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พร้อมทัศนศึกษาพระบรม- มหาราชวัง และเดินทางไปขอพรศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ผู้เข้าประกวดฯ จะได้รับความรู้และฝึกทักษะด้านต่างๆ อาทิ การเดิน การแสดง ฝึกสมาธิ รำไทย ว่ายน้ำ การแต่งหน้า – ทำผมการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ความสำเร็จ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ

มาดูโฉมหน้า นางงามที่ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์สไทยแลน์ 2016 กันค่ะ

MU-046
MU-045

1 นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ จบการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 นางสาวสุภารัตน์ ขุนรักษ์ กำลังศึกษา ปี 2 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 นางสาวลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์ กำลังศึกษา ปี 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 นางสาวสุพัตรา เกียรติจรุงพันธ์ กำลังศึกษา ปี 3 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 นางสาวจันทรรัสม์ เอี่ยมเล็ก กำลังศึกษา ปี 4 คณะมนุษยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MU-049
MU-048
6 นางสาวดวงพร ปราสาท จบการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 นางสาวชลกาญจน์ พวงน้อย จบการศึกษา ป.ตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8 นางสาวสุชาณี นีลเชน กำลังศึกษา ปี 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 นางสาวชญานันท์ พุ่มพิบูลย์ จบการศึกษา ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์
10 นางสาวชนานุช บุตรโคตร จบการศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

MU-052

MU-051
11 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วดอนไพร จบการศึกษา คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12 นางสาวณภัทร จำรูญพันธุ์ กำลังศึกษา ปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
13 นางสาวศุภมาส ปิ่นทอง จบการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14 นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์ กำลังศึกษา ปี 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 นางสาวจิดาภา วัชรสินาพร กำลังศึกษา ปี 2 คณะพาณิชยศาสต์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MU-056
MU-054
16 นางสาวเกศโมฬี สุขแก้ว กำลังศึกษา ปี 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17 นางสาวเกษกนก ทองจรัส กำลังศึกษา ปี 4 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
18 นางสาวอัจฉรี บัวเขียว กำลังศึกษา ปี 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 นางสาวณัฐณิชา กาศโอรส กำลังศึกษา ปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
20 นางสาวธิดารัตน์ ไชยศรี กำลังศึกษา ปี 4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

MU-059
MU-057
21 นางสาวชลลดา ปานสีนุ่น จบการศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
22 นางสาวผกาวดี ปล้องอิศวร กำลังศึกษา ปี 4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23 นางสาวภีรดา ศรชัย กำลังศึกษา ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
24 นางสาวสลิลทิพย์ ลีลาวิจิตรกุล จบการศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 นางสาวภูริชญา เจนจบจริง กำลังศึกษา ปี 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MU-061
MU-060
26 นางสาวธนัชพร ไทยโพธ์ศรี กำลังศึกษา ปี 4 โรงเรียนการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
27 นางสาวชัญญา วงศ์ลาภพานิช จบการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 นางสาวธัญญา วิทิตวุฒินันท์ กำลังศึกษา ปี 1 คณะศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
29 นางสาวสุธีธิดา บัวหา กำลังศึกษา ป.โท ปี 1 คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
30 นางสาวศรณ์ศรฏฐ์ วิทยาเรืองสุข กำลังศึกษา ปี 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

MU-064
MU-063

31 นางสาวอิงชนก ประสาตร์ กำลังศึกษา ปี 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯลาดกระบัง
32 นางสาวกิ่งระวี ธรรมพิทักษ์ จบการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
33 นางสาวณภัสนันท์ วันดึก จบการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
34 นางสาวพลอยพรรณ ทับทิมหล้า กำลังศึกษา ปี 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
35 นางสาวธนวรรณ ศรีสกุลดิศ จบการศึกษา ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

MU-068
MU-066
36 นางสาวณัฐนรี บุญศิริ กำลังศึกษา ปี 4 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37 นางสาวณัฐปภัสร์ หงษาชุม กำลังศึกษา ป.โท ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
38 นางสาวปุญญิศา อภิธนารักษ์ จบการศึกษา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
39 นางสาวกมลลักษณ์ เซี่ยงฉิน จบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
40 นางสาวกุสุมา ชาวดอน จบการศึกษาชั้นมัธยม 6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

สำหรับชุดราตรีที่ วรัทยา ว่องชยาภรณ์ รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2012 และ พิมบงกช จันทร์แก้ว รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 ได้ใช้เดินแบบเป็นชุดราตรีจาก ASAVA

MU-027 MU-028

MU-030 MU-032

และชุดว่ายน้ำ ที่จะใส่ในรอบโชว์ชุดว่ายน้ำ

MU-019 MU-020 MU-021
ในปีนี้ จิมทอมป์สัน (Jim Thompson) สินค้าระดับดีไซน์เนอร์ชั้นนำของโลก ได้ให้การสนับสนุนผ้าไหม สำหรับตัดเย็บชุดราตรีโดยมอบหมายให้ อาซาว่า (ASAVA) เสื้อผ้าแบรนด์ดีไซน์โก้หรูออกแบบและตัดเย็บไทยให้ กับผู้เข้าประกวด รอบ 10 คนสุดท้าย

MU-033 MU-037

MU-042

รายงานโดย Women Mthai Team

ภาพโดย Covinus

ขออนุญาตใช้เนื้อหา