4 พระประมุข ผู้ครองใจประชาชน และประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ

Home / Scoop คนดัง / 4 พระประมุข ผู้ครองใจประชาชน และประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ

ปัจจัยหลักที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชน สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรที่มีอยู่ การเมืองที่มีเสถียรภาพ เป็นต้น และสิ่งที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนประเทศนั่นก็คือ ประมุขหรือผู้นำของประเทศ เพราะหากมองย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ พระประมุขหรือพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้มีบทบาทนำพาประเทศให้อยู่รอด และมีความเจริญสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

leaderworld1
ผู้ซึ่งครองราชย์ยาวนานที่สุดในราชวงศ์อังกฤษ (รวมปีนี้ก็ 64 ปี) ถ้าขาดซึ่งพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระองค์ จักรวรรดิอังกฤษก็คงไม่เจริญขึ้นถึงขีดสุดในรัชสมัยของพระองค์ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน นอกจากนี้ พระองค์ยังถือเป็นพระประมุขสมัยใหม่พระองค์แรกของอังกฤษ ที่ทรงเข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริง ในการกำหนดนโยบายการปกครองบ้านเมือง และทรงแผ่อิทธิพลวางรากฐานไปทั่วยุโรปในรูปแบบของการดองเครือญาติ

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

leaderworld2

ทรงขึ้นครองราชย์ภายหลังการประกาศสละราชบัลลังก์ของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ โดยมติเป็นเอกฉันท์ของสภาแห่งราชสมบัติ (The Throne Council) เมื่อปี 2004 เป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 หลังจากประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องความสามัคคี และความเป็นเอกภาพของชาติ ที่เป็นรากฐานของความสงบสุขและการพัฒนา โดยพระองค์ย้ำเสมอว่าจะทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายกัมพูชา และจะทรงประกอบพระราชภารกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

leaderworld3
กษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก ทรงเป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่ประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่ทรงเป็นที่รักของราษฎรภูฏานเท่านั้น ด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม และทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะกษัตริย์ พระองค์จึงทรงเป็นที่เคารพรักของชาวไทยด้วยเช่นกัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

leaderworld4
จากพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ได้ทรงทำเพื่อราษฎร แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่พระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตอยู่ในใจปวงชนชาวไทยเสมอ ตลอดเวลากว่าหกทศวรรษแห่งการครองราชย์ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งชาติ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทย สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทำให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

leaderworld6

ขอบคุณข้อมูลจาก นิตยสารแสตมป์ & สิ่งสะสม ฉบับเดือนธันวาคม 2016
สามารถอ่านเพิ่มเติม ได้ที่ www.mbookstore.com