The Face Thailand ยกทีม โชว์หัวโล้น เปลือยผิวสวย งดงามในแบบที่ตัวเองเป็น!

The Face Thailand ยกทีม โชว์หัวโล้น เปลือยผิวสวย งดงามในแบบที่ตัวเองเป็น!

The Face Thailand นำทีมโดยคุณเต้ ยกทีมมาโชว์หัวโล้น เปลือยผิวสวย ในคอนเซปต์ Be Comfortable In Your Own Skin อวดความงามในแบบที่ตัวเองเป็น

ผมพยายามที่จะ เปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อหวังว่าชีวิตของตนเองจะดีขึ้น แต่ไม่เลยครับ

ผมพยายามที่จะ เปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อหวังว่าชีวิตของตนเองจะดีขึ้น แต่ไม่เลยครับ

เหมือนที่เราพยายามทำมามัน สูญเปล่า จนบางทีก็ไม่เห็นค่าของตนเองเลย ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไร