ชุดว่ายน้ำ นางงาม นางสาวเชียงใหม่ ประกวดนางงาม

นางสาวเชียงใหม่ ประชันหุ่น ชุดว่ายน้ำ เปิดตำนานเวทีขาอ่อน 85 ปี

Home / ประกวดนางงาม / นางสาวเชียงใหม่ ประชันหุ่น ชุดว่ายน้ำ เปิดตำนานเวทีขาอ่อน 85 ปี

อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ขวัญใจช่างภาพ นางสาวเชียงใหม่ 2535

เรียกได้ว่าเป็นเวทีขาอ่อนที่อยู่คู่กับคนไทยมานานจริงๆ สำหรับ นางสาวเชียงใหม่ ซึ่งจากครั้งแรกที่จัดการประกวดมาก็เป็นเวลากว่า 85 ปีแล้ว โดยจะคัดเลือกสาวงามที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน มาประชันโฉมเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร และสายสะพายประจำตำแหน่ง

รัตนาภรณ์ เกษแก้ว อายุ 24 ปี
สูง 170 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 34-24-37 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

วิชญาพร วิญญาเงือก อายุ 21 ปี
สูง 171 ซม. น้ำหนัก 46 กก. สัดส่วน 32-25-34 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จารุวรรณ วงษ์คำภา อายุ 25 ปี
สูง 169 ซม. น้ำหนัก 55 กก. สัดส่วน 33-27-37 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิมพ์ณิภา ดำรงจีรบุณย์ อายุ 19 ปี
สูง 169 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 33-24-34 นิ้ว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิวา เกศาศานต์กุล อายุ 25 ปี
สูง 169 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 33-25-34 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นิชานันท์ คำแสนสุข อายุ 26 ปี
สูง 170 ซม. น้ำหนัก 46 กก. สัดส่วน 32-26-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปาริชาติ คำกันสิงห์ อายุ 20 ปี
สูง 170 ซม. น้ำหนัก 47 กก. สัดส่วน 32-25-34 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สกุณา ปาปวน อายุ 21 ปี
สูง 170 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 32-25-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวเกวลี ใจยา อายุ 20 ปี
สูง 168 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 31-24-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มณียา มโนวงศ์ อายุ 20 ปี
สูง 175 ซม. น้ำหนัก 46 กก. สัดส่วน 32-25-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กันยารัตน์ วัจรินทร์ อายุ 25 ปี
สูง 175 ซม. น้ำหนัก 55 กก. สัดส่วน 34-26-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศรัญญา กันธะติ๊บ อายุ 20 ปี
สูง 168 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 32-24-36 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พลอยไพลิน แก้วดวง อายุ 17 ปี
สูง 167 ซม. น้ำหนัก 49 กก. สัดส่วน 33-24-33 นิ้ว
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

ชนชญา อินทรัตน์ อายุ 19 ปี
สูง 165 ซม. น้ำหนัก 48 กก. สัดส่วน 32-25-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นันทิดา องอาจ อายุ 21 ปี
สูง 168 ซม. น้ำหนัก 51 กก. สัดส่วน 32-25-37นิ้ว
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น

ปวีณา แดงวิรุฬห์ อายุ 24 ปี
สูง 168 ซม. น้ำหนัก 54 กก. สัดส่วน 32-26-37 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กัญกนิษฐ์ เชื้ออินต๊ะ อายุ 20 ปี
สูง 165 ซม. น้ำหนัก 48 กก. สัดส่วน 31-24-36 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียลดา ไชยวงศ์ อายุ 18 ปี
สูง 171 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 33-24-37 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดารารัตน์ ศรีเบญจรัตน์ อายุ 22 ปี
สูง 171 ซม. น้ำหนัก 53 กก. สัดส่วน 33-24-36 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วรรณษภรณ์ วุฒิวัฒนากุล อายุ 24 ปี
สูง 174 ซม. น้ำหนัก 53 กก. สัดส่วน 33-24-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศรวณีย์ ประกอบกิจ อายุ 21ปี
สูง 172 ซม. น้ำหนัก 45 กก. สัดส่วน 32-25-34 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิฎฐิตา หอมจิตร อายุ 25 ปี
สูง 167 ซม. น้ำหนัก 57 กก. สัดส่วน 33-25-34 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วธูสิริ ใจกลาง อายุ 24 ปี
สูง 171 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 32-24-36 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัจฉริยะพร ศฤงคาร อายุ 21 ปี
สูง 168 ซม. น้ำหนัก 46 กก. สัดส่วน 30-24-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุพัตรา รักร้อย อายุ 19 ปี
สูง 173 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 32-22-36 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ศุภัสสรา กันทะมาลา อายุ 25 ปี
สูง 169 ซม. น้ำหนัก 42 กก. สัดส่วน 33-24-34 นิ้ว
การศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พุทธิดา แสนใจบาล อายุ 23 ปี
สูง 170 ซม. น้ำหนัก 46 กก. สัดส่วน 32-23-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปองทิพย์ธิดา วจิตรสุวรรณ อายุ 18 ปี
สูง 174 ซม. น้ำหนัก 48 กก. สัดส่วน 34-24-35 นิ้ว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

นลพรรณ พรหมเทศ อายุ 18 ปี
สูง 168 ซม. น้ำหนัก 55 กก. สัดส่วน 36-26-36 นิ้ว
โรงเรียนรังษีวิทยา

ชนาพรรณ ใจวังโลก อายุ 25 ปี
สูง 169 ซม. น้ำหนัก 43 กก. สัดส่วน 34-25-34 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะคณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิขิตภัคษรณ์ วจิตรสุวรรณ อายุ 21 ปี
สูง 172 ซม. น้ำหนัก 48 กก. สัดส่วน 32-24-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิมลวรรณ มันทากาศ อายุ 21 ปี
สูง 167 ซม. น้ำหนัก 58 กก. สัดส่วน 32-26-34 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศิริกุล ประยูรศิริ อายุ 18 ปี
สูง 172 ซม. น้ำหนัก 59 กก. สัดส่วน 34-26-40 นิ้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นลินี บุญยืน อายุ 21 ปี
สูง 168 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สัดส่วน 32-26-34 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จูลี่ ภูลายยาว ลาซัน อายุ 20 ปี
สูง 168 ซม. น้ำหนัก 49 กก. สัดส่วน 32-24-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ญันนะฮ์ มั่นคง อายุ 22 ปี
สูง 167 ซม. น้ำหนัก 46 กก. สัดส่วน 34-27-35 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฑิตยา จันทรพันธุ์ อายุ 20 ปี
สูง 168 ซม. น้ำหนัก 50 กก. สัดส่วน 32-25-34 นิ้ว
ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

……

ในปีนี้ได้จัดรอบประกวดชุดไทยล้านนาสร้างสรรค์ Lanna Creative วันที่ 2 มกราคม 2561
รอบคัดเลือกรอบแรกวันที่ 3 มกราคม 2561 คัดให้เหลือ 30 สาวงาม
รอบคัดเลือกรอบสองวันที่ 4 มกราคม 2561 คัดให้เหลือ 20 สาวงาม
รอบสัมภาษณ์ก่อนคืนวันตัดสิน วันที่ 5 มกราคม 2561
รอบตัดสินการประกวด วันที่ 6 มกราคม 2561 บนเวทีการประกวดในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ติดตามการประกวดได้ที่ : กองประกวดนางสาวเชียงใหม่